Amirugumi: Hướng dẫn móc cá voi xanh

Amirugumi: Hướng dẫn móc cá voi xanh

Cá voi xanh nhỏ xinh <3
B: mũi bính (chain)
X: mũi đơn (single crochet)
T: mũi nửa kép (half double crochet)
F: mũi kép đơn (double crochet)
V, TV, FV: tăng mũi (increase)
A: giảm mũi (decrease)
C: mũi trượt (slip stitch)
MR: vòng tròn ma thuật (magic ring)

I. THÂN
1. MR 7X
2. 7V = 14
3. (X,V)*7 = 21
4. (2X,V)*7 = 28
5. (3X,V)*7 = 35
6. (2X, V, 2X)*7 = 42
7. (5X,V)*7 = 49
8-15. 49X
16. (5X,A)*7 = 42
17. (2X,A, 2X)*7 = 35
18. (3X,A)*7 = 28
19-20. 28X
21. (2X,A)*7 = 21
22-23. 21X
24. (X,A)*7 = 14
27. 7A
28-29. 7X
30. 7V = 14
31. (3X,TV,2FV,TV)*2 = 22
30. (3X,2T,4F,2T)*2 = 22
II. WATER SPROUT
PHẦN 1: len trắng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. 12X
4. (2X,A)*3 = 9
5. 9X
6. (X,A)*3 = 6
Gút len
PHẦN 2: len trắng
1. MR 6X
2. (X,V)*3 = 9
3. 9X
4. (X,A)*3 = 6
5. 4X, nối với Phần 1, 4X = 8
2. (2X,A)*2 = 6
7. 6A

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.