Đế đựng điện thoại hình mặt heo Biểu tượng cảm xúc colonthree

Đế đựng điện thoại hình mặt heo Biểu tượng cảm xúc chú heo xinh


Ký hiệu:
X: mũi móc đơn
V: 2 mũi móc đơn vào cùng 1 chân
W: 3 mũi móc đơn vào cùng 1 chân

1. Thân (màu hồng)
Khởi tạo 21 mũi bính
H1: 1 mũi móc đơn vào mũi bính thứ 2, 19x (20)
H2-5: 1 bính, quay lại, 20x (20)\
H6: 1 bính, móc xung quanh kể cả hai đầu (tạo thành hình oval), tất cả bằng mũi móc đơn, nối lại bằng mũi trượt (48).
H7-19: 48x
Lộn ngược sản phẩm ra ngoài
H20: 1 bính, móc cạnh ngoài, 2x,v,2x,v,20x,v,2x,v,18x, nối lại bằng mũi trượt (52)
H21: 1 bính, 2x,v,4x,v,20x,v,4x,v,18x, nối lại bằng mũi trượt (56)
H22: 1 bính, 2x,v,6x,v,20x,v,6x,v,18x, nối lại bằng mũi trượt (60)
H23: 1 bính, 2x,v,8,v,20x,v,8,v,18x, nối lại bằng mũi trượt (64)
H24: 1 bính, 2x,v,10v,20x,v,10v,18x, nối lại bằng mũi trượt (68)
H25: 1 bính, 2x,v,12v,20x,v,12v,18x, nối lại bằng mũi trượt (72)
H26-27: 1 bính, 72x, nối lại bằng mũi trượt (72)
H28: 1 bính, 2x,v,14v,20x,v,14v,18x, nối lại bằng mũi trượt (76)
H29-30: 1 bính, 76x, nối lại bằng mũi trượt (76)
H31: 1 bính, 2x,v,16v,20x,v,16v,18x, nối lại bằng mũi trượt (80)
H32-41: 1 bính, 80x, nối lại bằng mũi trượt (80)
Kết thúc, nhồi bông phân nửa phía trên, phân nửa phía dưới thêm hạt để sản phẩm đứng vững hơn.
2. Đáy (màu hồng)
Tạo 4 bính nối lại thành vòng tròn
H1: 1 bính, 6x, nối lại bằng mũi trượt (6)
H2: 1 bính, 6v, nối lại bằng mũi trượt (12)
H3: 1 bính, (v,x)*6, nối lại bằng mũi trượt (18)
H4: 1 bính, (v,2x)*6, nối lại bằng mũi trượt (24)
H5: 1 bính, (v,3x)*6, nối lại bằng mũi trượt (30)
H6: 1 bính, (v,4x)*6, nối lại bằng mũi trượt (36)
H7: 1 bính, (v,5x)*6, nối lại bằng mũi trượt (42)
H8: 1 bính, (v,6x)*6, nối lại bằng mũi trượt (48)
H9: 1 bính, (v,7x)*6, nối lại bằng mũi trượt (54)
H10: 1 bính, (v,8x)*6, nối lại bằng mũi trượt (60)
H11: 1 bính, (v,9x)*6, nối lại bằng mũi trượt (66)
H12: 1 bính, (v,10x)*6, nối lại bằng mũi trượt (72)
H13: 1 bính, v, 3x, v, 6x, v, (v,11x)*5, nối lại bằng mũi trượt (80)
Kết thúc, chừa một đoạn len dài để may vào phần thân
3. Tai (2 cái)
Tạo 4 bính nối lại thành vòng tròn
H1: 1 bính, 6x, nối lại bằng mũi trượt (6)
H2: 1 bính, (v,x)*3, nối lại bằng mũi trượt (9)
H3: 1 bính, (v,2x)*3, nối lại bằng mũi trượt (12)
H4: 1 bính, (v,3x)*3, nối lại bằng mũi trượt (15)
H5: 1 bính, (v,4x)*3, nối lại bằng mũi trượt (18)
H6: 1 bính, (v,5x)*3, nối lại bằng mũi trượt (21)
H7: 1 bính, (v,6x)*3, nối lại bằng mũi trượt (24)
H8-12: 1 bính, 24x, nối lại bằng mũi trượt (24)
Kết thúc, không nhồi bông, may vào thân
4. Mũi
Khởi tạo 7 bính
H1: 1 bính, 1 mũi móc đơn vào bính thứ 2, 4x, w, tiếp tục phía đối diện: 4x,v, nối lại bằng mũi trượt (14)
H2: 1 bính, v, 4x, 3v, 4x, 2v, nối lại bằng mũi trượt (20)
H3: 1 bính, v, 5x, (v,x)*3, 4x, (v,x)*2, nối lại bằng mũi trượt (26)
H4-6: 1 bính, 26x, nối lại bằng mũi trượt
Kết thúc, nhồi bông và may vào thân
Nguồn: sưu tầm

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.