Hướng dẫn móc Búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh


Búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh <3
Nguồn: Вязалочка

CHÂN (2 cái)
1. MR 6X
2. 6V
3. (X,V)*6
4. (V,8X)*2 = 20
5-13. 20X
Làm chân thứ 2 tương tự chân thứ nhất, sau đó nối 2 chân lại với nhau
14. 40x
15. 121X, A, 15X, A, 9X = 38
16. 11X, A, 15X, , 8X = 36
17. 8X, A, 15X, A, 9X = 34
18. 8X, A, 14X, A, 7X = 32
19. 8X, A, 13X, A, 7X = 30
20. 8X, A, 13X, A, 5X = 28
21. 7X, A, 11X, A, 6X = 26
22. 7X, A, 10X, A, 5X = 24
23. 6X, A, 9X, A, 5X = 22
24. 6X, A, 8X, A, 4X = 20
25. 5X, A, 7X, A, 4X = 18
tiếp tục móc phần đầu
26. (2X,V)*6 = 24
27. (3X,V)*6 = 30
28. (4X,V)*6 = 36
29. (5X,V)*6 = 42
30. (6X,V)*6 = 48
31. (7X,V)*6 = 54
32. (8X,V)*6 = 60
33. (9X,V)*6 = 66
34 – 44. 66X
45. (9X,A)*6 = 60
46. (8X,A)*6 = 54
47. (7X,A)*6 = 48
48. (6X,A)*6 = 42
49. (5X,A)*6 = 36
50. (4X,A)*6 = 30
51. (3X,A)*6 = 24
52. (2X,A)*6 = 18
53. (X,A)*6 = 12
54. 6A

TAY (2 cái)
1. MR 6X
2. 6V
3. (X,V)*6 = 18
4-7. 18X
8. (X,A)*6 = 12
9-14. 12X
15. 6A

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.