Hướng dẫn móc mèo ú đa sắc

MÈO MẬP (mập ú ù u và đa màu sắc)

1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (V,X)*6 = 18
4. (V,2X)*6 = 24
5. (V,3X)*6 = 30
6. (V,4X)*6 = 36
7. (V,5X)*6 = 42
8. (V,6X)*6 = 48
9. (V,7X)*6 = 54
10-13. 54X
14-23. 54X (đổi màu tùy ý)
24. (A,7X)*6 = 48
25. (A,6X)*6 = 42
26. (A,5X)*6 = 36
27. (A,4X)*6 = 30
28. (A,3X)*6 = 24
29. (A,2X)*6 = 18
30. (A,X)*6 = 12
31. 6A
TAI
1. 7 bính
2. 3X, 2A
3. X, 2A
4. 2A
ĐUÔI
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (V,X)*6 = 18
4-6. 18X
7-12. Mỗi hàng giảm 1 mũi, kết thúc hàng 12 ta được 13 mũi
13-19. 12X

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.