Hướng dẫn móc ốc sên

Ốc sên (sưu tầm từ internet)

THÂN
1. MR 6X
2. 6V
3. (X,V)*6
4. (2X,V)*6
5. (3X,V)*6
6-10. 30X
11. (8X,A)*3
Gắn mắt khoảng giữa hàng 7 và 8, khoảng cách giữa 2 mắt là 11 mũi
12. (7X,A)*3
13. (6X,A)*3
14. (5X,A)*3
15. (4X,A)*3
Nhồi bông
16-40. 15X
41. (3X,A)*3
42. 12X
43. (2X,A)*3
44. 9X
45. (X,A)*3

HOME
1. MR 6X
2. 6V
3. (X,V)*6
4. (2X,V)*6
5. (3X,V)*6
6. (4X,V)*6
7. (5X,V)*6
8-11. 42X
May 2 mảnh lại với nhau và nhồi bông

FEEL SPRIET (2)
1. MR 6X
2. (X,V)*3
3. (X,A)*3
4-5. 6X
6. (X,A)*2
7-8. 4X

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.