Móc thỏ tai hồng


Designed by Sabrina's Crochet

MR: vòng tròn ma thuật
X: mũi đơn
A: giảm mũi
V: tăng mũi
Đầu
Len màu trắng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
5. (3X,V)*6 = 30
6. (4X,V)*6 = 36
7. (5X,V)*6 = 42
8. (6X,V)*6 = 48
9. (7X,V)*6 = 54
10-18. 56X
19. (7X,A) = 48
20. (6X,A) = 42
21. (5X,A) = 36
22. (4X,A) = 30
23. (3X,A) = 24
24. (2X,A) = 18 Nhồi bông
25. (X,A) = 12
Kết thúc, chừa đoạn len dài để may

NÓN
Len màu hồng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
5. (3X,V)*6 = 30
6. (4X,V)*6 = 36
7. (5X,V)*6 = 42
8. (6X,V)*6 = 48
9. (7X,V)*6 = 54
10-22. 54X

TAI (2)
Len màu hồng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4-15. 18X
Kết thúc, chừa đoạn len dài để may

KHĂN CHOÀNG
1. 25 bính + 1 bính quay lại
2-5. 25X + 1 bính quay lại
6. Móc viền xung quanh bằng mũi móc đơn
Kết thúc, chừa đoạn len dài để may

CHÂN 1
Len màu trắng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (3V,3X)*2 = 18
4. (X,V)*3, 3X, (X,V)*3, 3X = 24
5-6. 24X
7. (X,A)*3, 5X, V, 2X, V, 2X, V, 3X = 24
8. 3A, 5X, A, 2X, A, 2X, A, 3X = 18
9. (X,A)*6 = 12
10. 12X
11. (X,V)*2 = 18
12. 18X Chừa đoạn len dài

CHÂN 2/THÂN
Len màu trắng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (3V,3X)*2 = 18
4. (X,V)*3, 3X, (X,V)*3, 3X = 24
5-6. 24X
7. (X,A)*3, 5X, V, 2X, V, 2X, V, 3X = 24
8. 3A, 5X, A, 2X, A, 2X, A, 3X = 18
9. (X,A)*6 = 12
10. 12X
11. (X,V)*2 = 18
12. 18X Không gút len
13. Nối 2 chân lại với nhau (bỏ qua 2 mũi ở giữa 2 chân) bằng mũi móc đơn = 32
May kín phần hở giữa 2 chân bằng đoạn len dư lại của Chân 1
14. (7X,V)*4 = 36
15. (5X,V)*6 = 42
16-23. 42X
24. (5X,A)*6 = 36
25. 36X
26. (4X,A)*6 = 30
27. 30X
28. (3X,A)*6 = 24
29. (2X,A)*6 = 18
Nhồi bông
30. (X,A)*6 = 12

TAY (2)
Len màu trắng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (3X,V)*3 = 15
4-5. 15X
6. (3X,A)*3 = 12
Nhồi bông
7. (2X,A)*3 = 9
8-13. 9X
Kết thúc, chừa đoạn len dài để may

ĐUÔI
Len màu trắng
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4-6. 18X
Nhồi bông
7. (X,A)*6 = 12
8. 6A
Kết thúc, chừa đoạn len dài để may

HOA: Lõi (3)
Len màu vàng
1. MR 6X
Kết thúc, chừa đoạn len dài để may

HOA: Cánh (12)
sử dụng 3 màu len khác nhau
1. MR 8X. Kết thúc

GIỎ HOA
Len màu nâu
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
5. (3X,V)*6 = 30
6-8. 30X
9. 20 bính và nối lại tại chân móc thứ 15
10. 20X trên dây bính

NẮP GIỎ
Len màu nâu
1. MR 6X
2. 6V = 12
3. (X,V)*6 = 18
4. (2X,V)*6 = 24
Chừa đoạn len dài để may

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.